Ön járművezető? Látogasson el az enistation.com weboldalra
 
Az Ön vállalkozása,
a mi energiánk
eni oil products
Az (EU) 2016/679 Rendeletnek (Általános Adatvédelmi Rendelet - GDPR) megfelelően az Eni Austria GmbH Magyarországi Fióktelepe  (a „Vállalat” vagy az „Adatkezelő”) az alábbi információkat nyújtja személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, hogy megismerje adatvédelmi irányelveinket. A személyes adatai akkor kerülnek kezelésre, amikor az Oilproducts webhely (“https://oilproducts.eni.com”) meglévő és jövőbeni szolgáltatásait használja.
Jelen irányelvben rögzített elvek keretként szolgálnak valamennyi adatkezeléshez, melyekkel kapcsolatban részletes tájékoztatást adatkezelés esetén a mindenkori adatvédelmi tájékoztatónkban talál.

1. Az adatkezelő személye és kapcsolattartási adatai

Az Adatkezelő az Eni Austria GmbH Magyarországi Fióktelepe, bejegyzett székhely, 2040 Budaörs, Szabadság út 117. C. Ép. 1. em., amellyel kapcsolatba léphet a Kapcsolat menüpontban található elérhetőségeken.

2. Az Adatvédelmi megbízott elérhetőségei

A Vállalat Adatvédelmi megbízottat nevezett ki, aki a következő e-mail címen érhető el: DPO@eni.com vagy datenschutz.at@eni.com.

3. Az adatkezeléscéljai és jogalapja
 1. Szükséges jogi és szerződéses célok - az adatkezelésre azért van szükség, hogy az Adatkezelő szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségeinek eleget tehessen, vagy hogy megfelelhessen az érintett valamely konkrét kérésének.

  Az Ön személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül kezelhetőek olyan esetekben, amikor az valamely polgári vagy adóügyi jogszabályban és EU jogszabályban szereplő kötelezettségek, valamint a Hatóságok vagy más illetékes Intézmények által jóváhagyott szabványok, kódexek vagy eljárások teljesítéséhez szükséges.

  Az Ön személyes adatai továbbá kezelésre kerülnek a Vállalat szolgáltatásnyújtásához kapcsolódó és/vagy azzal összefüggésben lévő célok érdekében, különös tekintettel a következőkre:
 • a felhasználó által a Weboldalon való navigálás során igényelt szolgáltatások nyújtása, ideértve az adatok gyűjtését, tárolását és kidolgozását a szolgáltatások nyújtása, valamint az azt követő működési és műszaki menedzsment céljából;
 • harmadik személyekkel és állami szervekkel fenntartott kapcsolatok kezelése bizonyos kérésekkel, a jogi kötelezettségek betartásával vagy az egyes eljárásokkal kapcsolatos célokból. Ezeket az adatokat - amelyek a szolgáltatás nyújtásához szükségesek - elektronikusan is feldolgozzák, speciális adatbázisokban tárolják, és szigorúan és kizárólag a Weboldalon való navigáláshoz használják fel.

  Tekintettel arra, hogy az Ön adatainak megadása e célokra a weboldalon való navigációhoz kapcsolódó összes szolgáltatás fenntartásához és nyújtásához szükséges, az ilyen adatok elmulasztása lehetetlenné teszi a kérdéses szolgáltatások nyújtását.

  2. Jogi igények védelme

  Továbbá az Ön személyes adatai kezelésre kerülnek minden olyan esetben, amikor arra az Adatkezelő vagy valamely az Eni irányítása alatt álló vállalat jogi igényének megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében szükség van.

  3. Az Adatkezelő jogos érdekei

  A következő esetekben az Adatkezelő az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása nélkül feldolgozhatja pl az alábbi esetekben:
   
 • rendkívüli üzletág-egyesülések, -eladások vagy átruházások esetében az átvilágítás és egyéb, az értékesítést megelőző műveletek elvégzésének lehetővé tétele érdekében. Természetesen csak a fenti célokból szükséges adatok kerülnek feldolgozásra, a lehető leginkább összesített/anonim formában.
 • a hozzáférhető szolgáltatások felhasználásának összesített és névtelen elemzésére, a felhasználói szokások és hajlandóságok azonosítására, a nyújtott szolgáltatások fejlesztésére és a felhasználói igények kielégítésére, vagy kezdeményezések előkészítésére a nyújtott szolgáltatások fejlesztésére.
 
4. A személyes adatok átvevői

A 3. pontban jelzett célokból az Adatkezelő az Ön személyes adatait adott esetben átadhatja harmadik felek számára, például azoknak, akik a következő kategóriákba tartoznak:
 • rendőrség, fegyveres erők és más kormányzati szervek a jogszabályok, szabályozások vagy EU jogszabályok által előirányzott kötelezettségek teljesítése érdekében. Ebben az esetben a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően nincs szükség az érintett előzetes hozzájárulására;
 • vállalatok, szervezetek vagy szövetségek, vagy a Polgári törvénykönyv szerinti anya-, leány vagy kapcsolódó vállalatok, vagy ezek és az irányításuk alatt álló vállalatok között, valamint konzorciumok, üzleti hálózatok és csoportok és ideiglenes vegyes vállalatok és kapcsolódó jogi személyek között, az adminisztratív és/vagy számviteli célokból történő kommunikációra korlátozottan;
Biztosítjuk arról, hogy az Adatkezelő a legkörültekintőbben jár el annak biztosítása érdekében, hogy az Ön személyes adatainak a fenti adatátvevők számára történő kommunikációja csak azokat az adatokat érintse, amelyek a kommunikáció szándéka szerinti konkrét célok teljesítéséhez szükségesek.
Az Ön személyes adatainak tárolása az Adatkezelő adatbázisában történik, és azok feldolgozását kizárólag a jogosult személyzet végzi, mely konkrét utasításokat fog kapni a feldolgozás módszereire és céljaira vonatkozóan. Az Ön adatait harmadik felekkel nem közöljük, kivéve az előzőekben meghatározottakat, akkor is mindenkor csak a megjelölt kereteken belül.
Végül, felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az Ön személyes adatai a fent leírt és/vagy a törvényben meghatározott esetek kivételével nem kerülnek nyilvánosságra.

5. Személyes adatok továbbítása az EU-n kívülre

Az Eni és leányvállalatai közötti valamint az Eni leányvállalatok közötti szerződéses kapcsolatok tekintetében egyes, a fenti 3. pontban megjelölt célok esetében az Ön személyes adatai továbbításra kerülhetnek az EU-n kívülre, azáltal is, hogy az adatok az Eni irányítása alatt és azon kívül álló harmadik felekkel megosztott és általuk kezelt adatbázisokba kerülnek. Az adatbázis kezelésére és az ilyen adatok feldolgozására csak az adatok gyűjtésének céljával megegyező céllal kerül sor, az alkalmazandó személyes adatok védelmére vonatkozó törvényekben előírt adatvédelmi és adatbiztonsági szabványok maximális tiszteletben tartásával.
Minden olyan esetben, amikor az Ön személyes adatai az EU-n kívülre kerülnek továbbításra, az Adatkezelő köteles minden megfelelő és szükséges szerződéses aktust megtenni, amely a személyes adatok védelmének a jelen Információvédelmi nyilatkozattal összhangban lévő, megfelelő szintjét biztosítja, beleértve egyéb eszközök mellett az Európai Bizottság által jóváhagyott Általános Szerződési Feltételek alkalmazását.

6. Adatmegőrzési időszak

Az adatok, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban, a gyűjtésük vagy feldolgozásuk célja érdekében szükséges időnél hosszabb ideig nem kerülnek megőrzésre.

7. Az érintettek jogai

Érintettként Önnek a következőkhöz van joga az Adatkezelő által a fenti 3. pontban megjelölt célokból gyűjtött és feldolgozott személyes adatokhoz kapcsolódóan:
(i) A hozzáférés joga,
b. Helyesbítés és törlés joga
Továbbá jogosult arra, hogy a következő okok bármelyike miatt személyes adatait töröltesse:
(i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
(ii) az adatokat jogellenesen kezelték;
(iii) Ön visszavonta azt a hozzájárulását, amely alapján az Adatkezelő jogosult volt az Ön adatainak feldolgozására, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja a feldolgozásra;
(iv) Ön nem egyezett bele a feldolgozásba, és nincs ezt felülíró jogszerű ok a feldolgozásra;
(v) az Ön személyes adatait valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés érdekében törölni kell.

A Vállalat ugyanakkor jogosult figyelmen kívül hagyni a törléshez való jogokat, amennyiben a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog elsőbbséget élvez, illetve jogi kötelezettség teljesítése ill. jogi igények védelme esetén.

Önt megilletik az alábbi jogok is:

a) Az adathordozhatósághoz való jog

b) Az adatfeldolgozás korlátozásához való jog

A fenti jogokat a Kapcsolat menüpontban található elérhetőségeken, illetve az adatvédelmi tisztviselővel a DPO@eni.com vagy a datenschutz.at@eni.com címen keresztül gyakorolhatja.
Ön továbbá az illetékes adatvédelmi hatósághoz és bírósághoz fordulhat, amennyiben az Ön adatai jogosulatlanul kerültek feldolgozásra.
Felhívjuk figyelmét, hogy jelen irányelvek pusztán elvi keretként szolgálnak, az egyes esetleges adatkezelésekkel kapcsolatos részletes tájékoztatást a mindenkori adatvédelmi tájékoztatónk tartalmazza.