Ste motorista? Navštívte stránku enistation.com
 
Vaše podnikanie,
naša energia.
eni oil products
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („GDPR“), Vám spoločnosť Eni Austria GmbH („Spoločnosť“ alebo „Prevádzkovateľ“) poskytuje informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, z dôvodu, aby Vás informovala o zásadách ochrany osobných údajov a aby ste mali vedomosť o tom, ako sa Vaše osobné údaje spracúvajú pri používaní služieb webovej stránky Oilproducts („https://oilproducts.eni.com“).

1. Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľa údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Eni Austria GmbH, podnikajúca sa území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky Eni Austria GmbH, organizačná zložka, so sídlom Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 47 946 725, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 2561/B, ktorú môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti Kontaktujte nás.

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Spoločnosť vymenovala Zodpovednú osobu, ktorú je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: DPO@eni.com alebo datenschutz.at@eni.com.

3. Účely spracúvania osobných údajov a právny základ

1. Nevyhnutné právne a zmluvné účely - spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na

(i) splnenie zákonnej povinnosti, ktorej Prevádzkovateľ podlieha v zmysle platných právnych predpisov,
(ii) splnenie povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zmlúv uzavretých s Vami ako dotknutou osobou, alebo splnenie špecifickej požiadavky dotknutej osoby v tejto súvislosti a
(iii) oprávnený záujem na skvalitnení poskytovania služieb zákazníkom Spoločnosti.

Vaše osobné údaje budú tiež spracúvané na účely súvisiace a / alebo spojené s poskytovaním služieb Spoločnosťou na navigáciu na webovej stránke, a to konkrétne:

• poskytovať služby požadované Vami ako dotknutou osobou pri navigácii na webovej stránke, vrátane zhromažďovania, uchovávania a spracúvania osobných údajov na účely poskytovania služieb a ich následného prevádzkového a technického riadenia;

• riadiť vzťahy s orgánmi tretích strán a verejnými orgánmi na účely týkajúce sa konkrétnych žiadostí, dodržiavania právnych záväzkov alebo konkrétnych postupov.

Tieto údaje, ktoré sú potrebné na poskytovanie služby, sa budú spracúvávať aj elektronicky, ukladať v konkrétnych databázach a používať prísne a výhradne v súvislosti s navigáciou na webovej stránke.
Vzhľadom na to, že poskytnutie Vašich údajov na tieto účely je potrebné na udržanie a poskytovanie všetkých služieb spojených s navigáciou na webovej stránke, neposkytnutie takýchto údajov znemožní poskytovanie konkrétnych služieb.

2. [Sporová agenda]

Vaše osobné údaje sa budú spracúvať, aj ak to bude nevyhnutné na zabezpečenie, presadenie alebo obhajobu právneho nároku Prevádzkovateľa alebo inej spoločnosti pod kontrolou Eni.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov na tento účel je oprávnený záujem Prevádzkovateľa údajov na ochranu svojich práv a právom chránených záujmov.

3. [Interná evidencia] Prevádzkovateľa údajov

V nasledujúcich prípadoch môže Prevádzkovateľ údajov spracúvať Vaše osobné údaje aj bez Vášho súhlasu:

• mimoriadne fúzie obchodných pobočiek, predaj alebo prevod na účely realizácie procesu due diligence a ďalších operácií predchádzajúcich predaju. Rozumie sa, že údaje zozbierané na vyššie vymenované účely sa budú spracúvať v čo najagregovanejšej a anonymnej podobe a nebudú sa spracúvať citlivé informácie;

• Na súhrnnú a anonymnú analýzu využívania prístupných služieb, na identifikáciu zvykov a sklonov používateľov, na zlepšenie poskytovaných služieb a splnenie konkrétnych požiadaviek používateľov alebo na prípravu iniciatív na zlepšenie poskytovaných služieb.

Právnym základom pre spracúvanie údajov v súvislosti s internou evidenciou Spoločnosti je oprávnený záujem Prevádzkovateľa na konaní v súlade s príslušnými právnymi predpismi a vedení internej evidencie týkajúcej sa spotrebiteľských zvykov a preferencií klientov za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb.

4. Príjemcovia osobných údajov

Prevádzkovateľ môže na účely uvedené v bode 3 poskytnúť Vaše osobné údaje určitým tretím stranám ako napríklad:

• policajným a ozbrojeným zložkám, a tiež ďalším štátnym orgánom a verejnoprávnym inštitúciám na plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona, predpisov a legislatívy EÚ a/ alebo na ochranu práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa. V tomto prípade nie je podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov potrebné získať predchádzajúci súhlas Vás ako dotknutej osoby;

• spoločnostiam, organizáciám alebo združeniam, materským, dcérskym alebo pridruženým spoločnostiam alebo ich komunikovať medzi týmito spoločnosťami a spoločnosťami pod spoločnou kontrolou a medzi konzorciami, obchodnými sieťami a skupinami, ako aj medzi spoločnými podnikmi a prepojenými subjektami –  poskytnutie osobných údajov sa obmedzuje na správne a/alebo účtovné účely;

Uisťujeme vás, že Prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzalo počas ich oznamovania vyššie uvedeným kategóriám príjemcov s najvyššou starostlivosťou a boli poskytované len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie stanovených účelov.

Vaše osobné údaje sa uchovávajú v databáze Prevádzkovateľa a budú ich spracúvať výhradne oprávnené osoby poverené Prevádzkovateľom údajov, ktoré budú postupovať podľa špecifických pokynov o metódach a účeloch spracovania. Vaše osobné údaje nebudeme oznamovať tretím stranám, s výnimkou vyššie uvedených, ale v každom prípade vždy len v rámci stanoveného rozsahu.

Vaše osobné údaje nebudeme poskytovať  žiadnym iným spôsobom, než je opísaný vyššie a/alebo než vyplýva zo zákona.

5. Prenos osobných údajov mimo EÚ

V kontexte zmluvných vzťahov medzi Prevádzkovateľom a jej dcérskymi spoločnosťami, prípadne vzájomných vzťahov medzi dcérskymi spoločnosťami, sa môže stať, že niektoré z Vašich osobných údajov budú na účely vymenované v časti 3 vyššie prenesené mimo územie EÚ prostredníctvom zaradenia do databáz zdieľaných a spravovaných tretími stranami mimo oblasti pod kontrolou Prevádzkovateľa. Správa databázy a spracúvanie týchto údajov sa môžu uskutočňovať len na účely, na ktoré boli údaje zozbierané, a s maximálnym dôrazom na dodržiavanie predpisov o osobných údajov a bezpečnosti vyplývajúcich z príslušných platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

Kedykoľvek dôjde k prenosu Vašich osobných údajov mimo EÚ, Prevádzkovateľ je povinný prijať všetky nevyhnutné zmluvné opatrenia na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany v súlade s týmito zásadami o ochrane osobných údajov, a to vrátane, aj použitím štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou.

V prípade prenosu Vašich osobných údajov do krajín mimo EÚ, o ktorých neexistuje rozhodnutie Komisie o poskytovaní zaručenej primeranej úrovne ochrany v zmysle Článku 45 ods. 3 GDPR, máte ako dotknutá osoba právo byť informovaný o použitých primeraných zárukách.
 
6. Obdobie uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sa nebudú uchovávať dlhšie, než je potrebné na účely, na ktoré boli zozbierané a spracúvané v súlade s platnými právnymi predpismi.
Doba uchovávania sa líši v závislosti od účelu a právneho základu spracúvania osobných údajov. Vo všeobecnosti platí, že Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po nasledujúcu dobu:
  1. ak sa osobné údaje spracúvajú z dôvodu splnenia povinnosti vyplývajúcej zo zákona – po dobu vyžadovanú príslušným zákonom,
  2. ak sa osobné údaje spracúvajú z dôvodu plnenia zmluvy – po dobu plnenia zmluvy (vrátane predzmluvných rokovaní) a počas doby, po ktorú je možné uplatňovať (žalovať) preukazovať alebo obhajovať práva a nároky zo zmluvy alebo súvisiace so zmluvou,
  3. ak sa osobné údaje spracúvajú z dôvodu oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana – po dobu trvania príslušného oprávneného záujmu a počas doby, po ktorú je možné uplatňovať (žalovať), preukazovať alebo obhajovať práva a nároky z oprávneného záujmu alebo súvisiace s oprávneným záujmom.
Po skončení vyššie spomínaných dôvodov spracúvania Vašich osobných údajov Spoločnosť odstráni Vaše osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

7. Práva dotknutých osôb

7.1 Ako dotknutá osoba máte v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, ktoré Prevádzkovateľ údajov získava a spracúva na účely vymenované v časti 3, nasledujúce práva:
a. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo požiadať Prevádzkovateľa údajov, aby sa vyjadril, či spracúva vaše osobné informácie, a tiež o prístup k svojim osobným údajom a dodatočné informácia vyplývajúce z článku 15 GDPR.

b. Právo na opravu a vymazanie osobných údajov

Máte právo na opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov, s prihliadnutím na účely spracúvania, a doplnenie neúplných osobných údajov. Na účely opravy máte právo poskytnúť  doplňujúce informácie.

Dotknutá osoba má právo požadovať, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal jej osobné údaje, ak budú splnené podmienky čl. 17 GDPR (napr. pominul účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvali; bol odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov).

Máte tiež ďalšie nasledujúce práva:

a) Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje poskytnuté Spoločnosti, ktoré Spoločnosť spracúva na základe vášho súhlasu, v štruktúrovanom, bežnom a čitateľnom formáte, ako aj právo preniesť tieto údaje bez prekážok k inému Prevádzkovateľovi údajov

b) Právo namietať a obmedziť spracúvanie osobných údajov

Máte právo sa domáhať obmedzenia spracúvania osobných údajov, ak budú splnené podmienky čl. 18 GDPR.

Ďalej máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka a ktoré je vykonávané na základe oprávnených záujmov Spoločnosti.

c) Právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov

Ak sa v odôvodnených prípadoch vykonáva spracúvanie vašich osobných údajov na základe Vami udeleného súhlasu, máte právo takýto súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom oznámenia adresovaného Prevádzkovateľovi údajov.

d) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Na území Slovenskej republiky je týmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
Vyššie uvedené práva môžete uplatniť v časti Kontaktujte nás alebo kontaktovaním úradníka pre ochranu údajov na adrese DPO@eni.com alebo datenschutz.at@eni.com.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb nepoužíva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.