Řídíte? Navštivte enistation.com
 
Vaše podnikání,
naše energie.
Enilive oilproducts
V souladu s nařízením (EU) 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, („ZoZOU“) poskytuje společnost Eni Austria GmbH, odštěpný závod Praha („společnost“ nebo „správce“) níže uvedené informace o zpracování vašich osobních údajů, abyste se mohli seznámit s našimi zásadami ochrany osobních údajů a porozumět tomu, jak jsou vaše osobní informace při používání služeb webové stránky Oilproducts („https://oilproducts.eni.com“) spravovány.

Vašimi osobními údaji, které jsou předměty zpracování a kterých se tato informace týká se rozumí údaje o Vašem pohybu v rozhraní webových stránek Oilproducts, preferencích a užívání odkazů zpracovávaných pomocí malých datových soubory, které se ukládají na počítači, tabletu, mobilním telefonu nebo jiném mobilním zařízení uživatele (souhrnně označované jako „zařízení“) pro zaznamenávání určitých údajů při každém přihlášení nebo interakci uživatele na našich webových stránkách, a v našich službách, aplikacích, systémech zasílání zpráv a nástrojích – tzv. „cookies“. Pro bližší informace o jejich povaze a využívání naší společností si vás dovolujeme odkázat na dokument Zásady používání souborů cookie.

1. Identifikace a kontaktní údaje Správce údajů

Správcem údajů je Eni Austria GmbH, odštěpný závod Praha, se sídlem: Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1, který lze kontaktovat v sekci Kontaktujte nás na výše uvedených internetových stránkách.

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého je možné kontaktovat na následující e-mailová adrese DPO@eni.com nebo datenschutz.at@eni.com.

3. Účely a právní základ pro zpracování údajů

1. Nezbytné právní a smluvní účely – zpracování údajů je vyžadováno pro plnění smluvních nebo zákonných povinností Správce údajů nebo k plnění konkrétního požadavku subjektu údajů

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány bez Vašeho souhlasu v případech, kdy je to nezbytné pro plnění povinností plynoucích z aplikovatelných právních předpisů a legislativy EU, jakož i ze standardů, kodexů nebo postupů schválených příslušnými úřady a dalšími kompetentními institucemi.

Vaše osobní údaje budou také zpracovány za účelem souvisejícím nebo spojeným s poskytováním služeb Společnosti pro navigaci na Webu, a to konkrétně:

• poskytovat služby požadované uživatelem při navigaci na webové stránce, včetně shromažďování, uchovávání a zpracování dat za účelem poskytování služeb a jejich následného provozního a technického řízení;

• řídit vztahy s úřady třetích stran a veřejnými orgány za účelem souvisejícím s konkrétními žádostmi, dodržováním zákonných povinností nebo konkrétními postupy.

Tato data - která jsou požadována pro poskytování služby - budou rovněž zpracována elektronicky, uložena v konkrétních databázích a použita výhradně a pouze v souvislosti s navigací na webových stránkách.

Vzhledem k tomu, že poskytnutí vašich údajů pro tyto účely je nezbytné k udržování a poskytování všech služeb spojených s navigací na webu, neposkytnutí těchto údajů znemožní poskytování konkrétních dotčených služeb.

2. Obhajoba právního nároku

Dále budou Vaše osobní údaje zpracovávány, kdykoliv to bude nutné pro zjištění, uplatnění nebo obhajobu právního nároku na straně Správce údajů nebo jiné společnosti spadající pod kontrolu Eni.

3. Oprávněné zájmy správce údajů

Správce údajů může zpracovávat Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu v následujících případech:
  • Během fúzí, odštěpení nebo převodu obchodních jednotek za účelem provádění operací nezbytných pro činnosti v oblasti due diligence a při přípravě na transakci. Rozumí se, že budou zpracovávána pouze data nezbytná pro výše uvedené účely, v co možná nejvíce agregované / anonymní formě.
  • pro agregovanou a anonymní analýzu využívání přístupných služeb, k identifikaci návyků a sklonu uživatelů, ke zlepšení poskytovaných služeb a ke splnění specifických požadavků uživatelů nebo k přípravě iniciativ pro zlepšení poskytovaných služeb.
4. Příjemci osobních údajů

Pro účely uvedené v bodě 3 může Správce údajů vaše osobní údaje předat třetím stranám, jako jsou například třetí strany, které patří do následujících kategorií:

– policejní složky, ozbrojené složky a další státní orgány, pro plnění povinností uložených zákony, nařízeními nebo legislativou EU. V tomto případě, v souladu s příslušnou legislativou o ochraně údajů, není vyžadován předchozí souhlas subjektu údajů;

– společnosti, organizace nebo asociace či mateřské, dceřiné nebo přidružené společnosti podle článku 2359 občanského zákoníku, nebo společnosti podléhající společné kontrole a konsorcia, obchodní sítě a skupiny a dočasné společné podniky a propojené subjekty, kde je komunikace omezena na komunikaci pro účely administrativy a/nebo vedení účetnictví;

Můžete si být jisti, že Správce údajů věnuje maximální pozornost tomu, aby sdělování vašich osobních údajů výše uvedeným příjemcům zahrnovalo pouze údaje potřebné k dosažení konkrétních účelů, pro které jsou určeny.

Vaše osobní údaje jsou uloženy v databázi Správce údajů a budou zpracovávány výhradně pověřenými osobami, kterým budou dány konkrétní pokyny ohledně metod a účelů zpracování. Vaše údaje nebudou sdělovány třetím stranám, s výjimkou výše uvedených případů a, v každém případě, v rámci uvedených omezení.
Závěrem prosím vezměte na vědomí, že Vaše osobní údaje nebudou sdělovány, kromě výše popsaných případů nebo případů stanovených zákonem.

5. Převod osobních údajů mimo území EU

V souvislosti se smluvními vztahy mezi Eni a dceřinými společnostmi Eni a mezi samotnými dceřinými společnostmi mohou být Vaše osobní údaje, pro některé z účelů uvedených v části 3 výše, převedeny mimo EU, včetně prostřednictvím zařazení do databází sdílených a spravovaných třetími stranami pod kontrolou společnosti Eni i mimo ni. Správa databáze a zpracování těchto údajů se provádí pouze pro účely, pro které byly údaje shromážděny, a při maximálním respektování standardů ochrany osobních údajů a bezpečnosti popsaných v příslušných obecné závazných předpisech o ochraně osobních údajů.

Kdykoli jsou Vaše osobní údaje předávány mimo EU, musí Správce údajů přijmout veškerá vhodná a potřebná smluvní opatření, která zaručí odpovídající úroveň ochrany osobních údajů v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů, mimo jiné včetně standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí.

6. Doba uchovávání údajů

Údaje nebudou uchovávány déle, než je nezbytné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo zpracovány, v souladu s platnými právními předpisy.

7. Práva subjektů údajů

7.1 Jako subjekt údajů máte následující práva týkající se osobních údajů shromažďovaných a zpracovávaných Správcem údajů pro účely uvedené v části 3 výše.

a. Právo na přístup

Máte právo požadovat po Správci údajů potvrzení, že jsou zpracovávány Vaše osobní údaje, a obdržet přístup k Vašim osobním údajům a následujícím informacím: (i) účely zpracování; (ii) dotčené kategorie osobních údajů; (iii) příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, kterým jsou nebo budou osobní údaje zpřístupňovány, zejména příjemci, kteří se nacházejí ve třetích zemích nebo mezinárodní organizace; (iv) je-li to možné, zamýšlená doba uchovávání osobních údajů nebo, není-li to možné, kritéria používaná ke stanovení této doby; (v) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás; (vii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás.

b) Právo na opravu a zrušení

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, jakož i právo doplnit neúplné osobní údaje.

Máte rovněž právo na smazání Vašich osobních údajů z kteréhokoliv z následujících důvodů: (i) Vaše osobní údaje již nejsou nutné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány; (ii) údaje byly zpracovávány protiprávně; (iii) odvolal/a jste Váš souhlas, na jehož základě měl Správce údajů právo zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud neexistuje jiný právní základ umožňující Správci tyto údaje dále zpracovávat; (iv) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Společnost má nicméně právo osobní údaje nesmazat, pokud existuje legiitmní důvod pro jejich zpracování.

Máte rovněž následující práva:

a) Právo na přenositelnost údajů

Máte právo obdržet osobní údaje poskytnuté Společnosti a zpracovávané na základě souhlasu, nebo jiného právního základu, ve strukturovaném, běžném a čitelném formátu, jakož i právo bez překážek převést tyto údaje jinému správci osobních údajů.

b) Právo na omezení zpracování

Máte rovněž právo domoci se u Společnosti omezení zpracování údajů, jsou-li zpracovávány pro jiné, než legitimní účely, nebo v jiném, než legitimním rozsahu.

Výše uvedená práva můžete uplatnit v části Kontaktujte nás nebo kontaktováním inspektora ochrany údajů na adrese DPO@eni.com nebo datenschutz.at.@ein.com.
Také se můžete obrátit na příslušný orgán pro ochranu údajů, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud by byly vaše údaje zpracovány protiprávně.