Uw bedrijf,
onze energie.
eni oil products
PRIVACY-INFORMATIE VOOR KLANTENUit hoofde van Verordening (EU) 2016/679 (de "AVG"), geeft Eni Benelux B.V. ("de Vennootschap" of de “Verwerkingsverantwoordelijke") hieronder uitleg over de verwerking van persoonsgegevens die in verband met het verlenen van diensten met betrekking tot smeermiddelen en specialistische producten direct van u of van derden verkregen worden.
 
1. Identiteit en contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke
De Verwerkingsverantwoordelijke is Eni Benelux B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende aan Schouwburgplein 30-34, 3012 CL in Rotterdam.
 
2. Contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming
De Vennootschap heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, die te bereiken is via het volgende e-mailadres: DPO@eni.com
 
3. De doeleinden van de gegevensverwerking en de wettelijke basis
a. Noodzakelijke wettelijke en contractuele doeleinden – de gegevens moeten verwerkt worden om aan de contractuele en wettelijke verplichtingen van de Verwerkingsverantwoordelijke of aan een specifiek verzoek van de betrokkene te voldoen.
Uw persoonsgegevens mogen zonder uw toestemming verwerkt worden wanneer dit vereist is om aan verplichtingen uit hoofde van burgerlijk recht, de belastingwet en EU-wetgeving, en aan door de autoriteiten en andere bevoegde instanties goedgekeurde normen, gedragscodes of procedures te voldoen.
Daarnaast mogen uw persoonsgegevens verwerkt worden om aan verzoeken van bevoegde bestuurlijke of gerechtelijke instanties en, meer in het algemeen, openbare instanties te voldoen, met inachtneming van de formaliteiten van de wet.
Uw persoonsgegevens worden daarnaast verwerkt voor doeleinden die gerelateerd zijn aan en/of verband houden met het leveren van diensten door de Vennootschap, met name:
− om te voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden en/of het leveren van aanvullende en/of aan deze contracten gerelateerde diensten. We willen u erop wijzen dat op grond van de toepasselijke wetgeving met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens, uw toestemming niet vereist is als de verwerking noodzakelijk is om aan contractuele verplichtingen te voldoen of om in de onderhandelingsfase voorafgaand aan de uitvoering van het contract aan uw specifieke verzoeken te kunnen voldoen;
− voor het verwerken van betalingen (en de daaropvolgende verwerking – onder de voorwaarden van de wet – van betalingsgegevens) voor gevraagde diensten en eventuele extra kosten, in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden en/of andere specifieke contractuele voorwaarden die aan klanten beschikbaar worden gesteld; of de naleving van wettelijke: boekhoudkundige, fiscale, administratieve en contractuele verplichtingen met betrekking tot het verlenen van de gevraagde diensten;
− voor deelname aan het loyaliteitsprogramma, met inbegrip van maar niet beperkt tot voorwaarden voor toelating tot het programma, het in verband met het programma sturen van materialen, het verkrijgen en bezorgen van speciale prijzen en, meer in het algemeen, operationele vereisten en vereisten met betrekking tot deelname aan en het beheer van het programma.
 
Deze gegevens, die voor de implementatie van de operationele, financiële en administratieve aspecten van de diensten verstrekt dienen te worden, worden verwerkt met behulp van elektronische instrumenten, in speciale databases opgenomen en uitsluitend in het kader van het contract gebruikt. Aangezien het verstrekken van uw persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden vereist is voor het onderhoud en de levering van alle diensten uit hoofde van het contract, leidt het niet verwerken ervan ertoe dat bepaalde diensten niet geleverd kunnen worden.
 
b. Commerciële doeleinden en marketingdoeleinden – toestemming
Verder mogen uw persoonsgegevens met uw toestemming verwerkt worden voor de volgende doeleinden, welke inherent zijn aan de activiteiten van de Verwerkingsverantwoordelijke of een derde:
− marktonderzoek, financiële analyse en statistieken;
− de marketing van de diensten van de Verwerkingsverantwoordelijke en/of derden, het sturen van reclame-/informatie-/promotiemateriaal en materiaal met betrekking tot deelname aan initiatieven en aanbiedingen voor het belonen van klanten van de Verwerkingsverantwoordelijke;
− klanttevredenheidsonderzoeken met betrekking tot de kwaliteit van de geleverde diensten.
 
Deze activiteiten kunnen betrekking hebben op zowel de producten en diensten van de Verwerkingsverantwoordelijke als die van Eni's dochtermaatschappijen of de commerciële partners daarvan, en kunnen plaatsvinden via een onbemand geautomatiseerd belsysteem, e-mail, fax, MMS (Multimedia Message Service) en SMS (Short Message Service).
 
Toestemming voor het verwerken van gegevens en de communicatie daarvan aan de onderstaande partijen voor de bovengenoemde doeleinden is optioneel en kan worden ingetrokken door contact op te nemen met de Klantenservice, via een e-mail aan het
e-mailadres privacy_benelux@eni.com.
 
c. Verdediging van rechtmatige aanspraak
Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt wanneer dit vereist is om een rechtmatige aanspraak van de Verwerkingsverantwoordelijke of een ander bedrijf waarover Eni de controle voert veilig te stellen, in te stellen of te verdedigen.
 
d. Gerechtvaardigde belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke
De Verwerkingsverantwoordelijke mag in de volgende gevallen zonder uw toestemming persoonsgegevens verwerken:
− in geval van buitengewone bedrijfsfusies, verkopen of overdrachten, ten behoeve van de due diligence of andere aan de verkoop voorafgaande processen, met dien verstande dat alleen voor de bovengenoemde doeleinden vereiste informatie verwerkt mag worden, in de meest geaggregeerde/geanonimiseerde vorm;
− om een analyse uit te voeren van het gebruik van diensten, om de gebruiksgewoonten en -voorkeuren van klanten te bepalen, de geleverde diensten te verbeteren en aan hun specifieke vereisten te voldoen, of ter voorbereiding van initiatieven met betrekking tot de contractuele relatie om de geleverde diensten te verbeteren, zoals enquêtes voor feedback van klanten;
 
4. Ontvangers van persoonsgegevens
 
Voor de onder sectie 3 aangegeven doelen mag de Verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens aan derden van bijvoorbeeld de volgende categorieën verstrekken:
− politie-eenheden, defensie en andere overheidsinstanties, om aan verplichtingen uit hoofde van de wet, regelgeving of EU-regelgeving te voldoen. In dit geval is volgens de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving de voorafgaande toestemming van de betrokkene niet vereist;
− bedrijven, organisaties of verenigingen, of ouder- of dochtermaatschappijen of gelieerde ondernemingen in de zin van Artikel 2359 van het Burgerlijk Wetboek, of tussen deze ondernemingen en ondernemingen die onder leiding van dezelfde partij staan, of tussen consortiums, bedrijfsnetwerken en groepen, en tijdelijke samenwerkingsverbanden en verbonden ondernemingen, mits dit beperkt wordt tot communicatie voor administratieve en/of boekhoudkundige doeleinden;
− verzekeringsmaatschappijen belast met het afhandelen van schadeclaims;
− incassobedrijven;
− bedrijven gespecialiseerd in het beheer van bedrijfsinformatie of kredieten, reclame en promotie;
− andere bedrijven die aanvullende diensten leveren aan die van de Vennootschap, waarmee de Verwerkingsverantwoordelijke een overeenkomst van welke aard dan ook heeft;
− andere bedrijven die contractueel met de Verwerkingsverantwoordelijke verbonden zijn en adviesdiensten, ondersteunende diensten etc. leveren.
− de Verwerkingsverantwoordelijke zal erop toezien dat het doorgeven van uw persoonsgegevens aan de bovengenoemde ontvangers alleen die gegevens betreft die vereist zijn om de specifieke doelen waarvoor dit gedaan wordt te bereiken.
 
Uw persoonsgegevens worden in de database van de Verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen en worden uitsluitend door bevoegd personeel verwerkt, dat specifieke instructies zal ontvangen met betrekking tot de methoden voor en doeleinden van de verwerking. Behalve zoals hierboven aangegeven en in ieder geval binnen de aangegeven grenzen worden uw gegevens niet aan derden doorgegeven.
Ten slotte zullen uw persoonsgegevens, behalve in de bovengenoemde gevallen en/of zoals volgens de wet toegestaan, niet bekendgemaakt worden.
 
5. Verzending van persoonsgegevens naar landen buiten de EU
 
In de context van contractuele relaties tussen Eni S.p.A. en haar dochterondernemingen, en tussen de dochterondernemingen onderling, kunnen uw persoonsgegevens voor sommige van de in Hoofdstuk 3 aangegeven doeleinden naar landen buiten de EU verzonden worden, onder andere door opname in databases die door derden gedeeld en onderhouden worden, al dan niet onder Eni's controle. Het beheer van de database en de verwerking van deze gegevens vindt alleen plaats voor de doeleinden waarvoor deze verzameld worden, waarbij de in de gegevensbeschermingswetgeving opgenomen privacy- en beschermingsnormen volledig in acht worden genomen. Wanneer uw persoonsgegevens naar landen buiten de EU verstuurd worden, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke alle passende en vereiste contractuele maatregelen om overeenkomstig deze informatie omtrent privacy een passend beschermingsniveau voor de persoonsgegevens te garanderen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de door de Europese Commissie goedgekeurde Standaardcontractbepalingen.
 

6. Bewaartermijn gegevens
 
De gegevens worden niet langer bewaard dan voor de doelstellingen waarvoor deze zijn verzameld en verwerkt nodig is, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

Uw gegevens worden tot zeven jaar na de beëindiging van de contractuele relatie bewaard om de Vennootschap in staat te stellen zich te verdedigen tegen eventuele schadeclaims met betrekking tot het contract. Aan het eind van deze periode zullen alle gegevens worden vernietigd of anderszins onomkeerbaar geanonimiseerd worden, tenzij de wet bepaalt dat alle gegevens of een gedeelte daarvan langer bewaard moeten worden.

7. Rechten van betrokkenen
 
7.1 Als betrokkene hebt u de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die de Verwerkingsverantwoordelijke voor de in Hoofdstuk 3 genoemde doeleinden verzamelt en verwerkt.

a. Recht op inzage
U hebt het recht de Verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken te bevestigen of uw persoonsgegevens worden verwerkt, en recht op inzage van uw persoonsgegevens en de volgende informatie: (i) het doel van de verwerking; (ii) de categorieën van de betreffende persoonsgegevens; (iii) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of worden verstrekt, met name als dit derde landen of internationale organisaties zijn; (iv) waar mogelijk, de beoogde bewaartermijn voor de persoonsgegevens, of, als dit niet mogelijk is, de criteria op basis waarvan deze termijn bepaald wordt; (v) het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

b. Recht op rectificatie of verwijdering
U hebt het recht op rectificatie van eventuele onjuiste persoonsgegevens en, afhankelijk van het doel van de verwerking, aanvulling van eventuele onvolledige persoonsgegevens, onder andere door het verstrekken van een aanvullende opgave.
Daarnaast hebt u het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens om één van de volgende redenen: (i) uw persoonsgegevens zijn niet langer vereist voor het doel waarvoor deze verzameld of anderszins verwerkt zijn; (ii) de gegevens zijn onrechtmatig verwerkt; (iii) u hebt de toestemming op basis waarvan de Verwerkingsverantwoordelijke het recht had uw gegevens te verwerken ingetrokken en er is geen andere wettelijke basis op grond waarvan de Verwerkingsverantwoordelijke deze mag verwerken; (iv) u hebt niet met de verwerking ingestemd en er is geen zwaarwegende gerechtvaardigde reden om dit te doen; (v) uw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
De Vennootschap heeft niettemin het recht om niet aan deze rechten van verwijdering te voldoen als het recht van vrijheid van meningsuiting en het recht op informatie prevaleert, om aan een wettelijke verplichting te voldoen of een rechtsvordering te verdedigen.
 
Verder hebt u de volgende rechten:
 
a) Het recht op dataportabiliteit
U hebt het recht de aan de Vennootschap geleverde en door haar op basis van toestemming of een andere wettelijke basis verwerkte gegevens in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te ontvangen, en het recht deze gegevens ongehinderd aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke te sturen.

b) Het recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht de Vennootschap te vragen de verwerking als volgt te beperken: (i) tot de termijn die de Verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om uw persoonsgegevens te controleren, wanneer u aangegeven hebt dat deze onjuist is; (ii) als uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; (iii) als uw persoonsgegevens weliswaar niet nodig zijn voor het doel van de verwerking, maar deze voor u verwerkt moeten worden voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering; (iv) tot de termijn die nodig is om te bepalen of de gerechtvaardigde redenen van de Verwerkingsverantwoordelijke prevaleren boven uw protest tegen de verwerking.
U kunt de bovengenoemde rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke, door een e-mail te sturen naar privacy_benelux@eni.com, of door de gegevensbeschermingsofficer te schrijven, via DPO@eni.com.
Daarnaast kunt u zich, als uw gegevens onrechtmatig verwerkt zijn, tot de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit wenden.